002753
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
9
138
2494
67
515
2753

Your IP: 3.235.239.156
2020-07-05 07:09
   
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านบะแค : Welcom to Banbakae School
   

                                                       
                                                                                     

                              บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านบะแค
ชื่อผู้ศึกษา นายธานินทร์ เลิศพันธ์
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนบ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปีที่ศึกษา 2562
            รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1.) ประเมินบริบทของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 2.) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3.) ประเมินกระบวนการ ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 4.) ประเมินผลผลิต ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 101 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงทั้งหมด 11 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 45 คน และผู้ปกครอง จำนวน 45 คน รวม 90 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale ) 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
            1. ผลการประเมิน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านบริบท และด้านปัจจัยนาเข้า ตามลำดับ
            2. ประเมินบริบทของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาบริบทรายกิจกรรมอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม
            3. ประเมินปัจจัยนาเข้าของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาบริบทรายกิจกรรมอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม
            4. ประเมินกระบวนการ ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาบริบทรายกิจกรรมอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม
            5. ประเมินผลผลิต ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
                5.1 ผลการประเมินผลผลิตด้านพฤติกรรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
                5.2 ผลการประเมินผลผลิตด้านพึงพอใจที่มีต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 7 ข้อ อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ลาดับ ดังนี้ ข้อ 6. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านบะแคนักเรียนสามารถนำความรู้สุขศึกษาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ข้อ 3 โครงการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านบะแคที่จัดขึ้นโดยภาพรวม และ ข้อ 10 การส่งเสริมสุขภาพบุคคลในโรงเรียนตามลำดับ

   

ฝ่ายบริหาร  

นายธานินทร์  เลิศพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
© Banbakae School